MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์พม่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย กับ โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ พระหินอ่อน เจดีย์ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ ทัวร์พม่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย กับ โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ พระหินอ่อน เจดีย์ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
เที่ยวสุขใจ ไปเยือนดินแดนแห่งอารยธรรมย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืนโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS

• นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์
• นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง...ชมทะเลเจดีย์ ณ เมืองพุกาม
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์...เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี
• ข้อปปิ้งตลาดสก๊อต

***เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง,กุ้งมักร,บุฟเฟ่อาหารนานาชาติ,อาหารพื้นเมือง***


TOUR ITINERARY

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-ช้างเผือก-พระเจาทัตยี-โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAYS เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระการเดินทาง
07.10 น. ออกเดินทางสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 8M336 สู่เมืองย่างกุ้ง
07.55 น. ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่าน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านสักการะ พระพุทธรูปหิน อ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ซึ่งทั้งองค์ สร้างด้วยหินอ่อนก้อนเดียวเท่านั้น นำท่านเดินทางชม ช้างเผือก ซึ่งมีลักษณะความงดงาม ครบตามหลักการ โหราศาสตร์ เป็นของรักของหวงของชาวพม่า นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KYAUK HTAT GYI) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเจดีย์โบตะทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่าง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย สักการะ โบโบยี เทพทันใจ นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(SHAWEDAGON PAGODA) (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์สำคัญที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกแบบบุฟเฟ่ พร้อมชมโชว์การแสดงนาฎศิลป์ของพม่า อันงดงาม
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CHATRIUM / KANDAWGYI / SEDONA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ย่างกุ้ง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดนันพญา-วิหารธรรมยันจี

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)
06.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน Air Bagan W9 009
07.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชม ตลาดยองอู (Yong U Market) ยองอูเป็นตลาดใหญ่ของเมืองที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่ง เพราะฝีมือปราณีต และออกแบบสวย นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านชมวัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกามและสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ซึ่งแสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเฉลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก จากนั้นพาท่านเที่ยว วัด GUBYAUKKYI TEMPLEสร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม วัด HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” ชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้าย แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซันดอ (SHWESANDAW PAGODA)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เข้าสู่โรงแรมที่พัก MYANMAR TREASURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มัณฑะเลย์- พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดจอกตอจี

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบิน Air Bagan W9 009
08.05 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่ามาก่อนที่จะย้ายที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 ชม สะพานไม้อูเป็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบTOUNGTHAMON
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชมวิหารชเวนันดอร์ ไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อนำท่านชมวัดกุโสดอร์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้น นำท่านสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MANDALAY HILL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พิธีล้างหน้าพระมหามุนี – ย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต –กรุงเทพฯ

เช้าตรู่ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี (อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า)
เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี ซึ่งที่นี่จะทำการเป็น ประจำทุกวัน เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิมาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (แนะนำไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีตอนเช้าตรู่แล้ว นำท่านกลับสู่โรงแรมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
07.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์
09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบิน Air Bagan W9 009
11.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต(SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที่8M331 สู่กรุงเทพฯ
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กรณีพัก ผู้ใหญ่ท่านละ 28,900.- บาท (กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป)

***หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนเดินทาง***
***คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)***
***คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)***
***คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง***

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เมียนมาร์แอร์เวย์กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ และ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
-ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ
-ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าวีซ่าพม่ายื่น 14 วัน ( สำหรับ คนไทย )
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม
-ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และมินิบาร์
-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 400 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
-ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในการบริการนำเที่ยว (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มีVAT)

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า (กรุณาส่งล่วงหน้า 15 วันทำการ)
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้นานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)

การยื่นวีซ่าด่วนกรณีที่ส่งเอกสารล่าช้า
-ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
-ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
• การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 5,000 บาท

การยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontours.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 28,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: สุธาทิพย์ อมรพนาวัฒน์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 245 ซ.เศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160IP Address: 58.11.39.206ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]