โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ศรีสวัสดิ์,กาญจนบุรี,เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์ค,Lake Heaven Resort & Park,กิจกรรมทางน้ำ,ขับรถ ATV,ขับ Jet Sky,นั่งเรือ Mini Boat,นั่งเรือลาก Banana Boat,โดนัท ( เรือ AB ),ขี่ม้า,นวดแผนไทย,ขี่จักรยาน

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ศรีสวัสดิ์,กาญจนบุรี,เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์ค,Lake Heaven Resort & Park,กิจกรรมทางน้ำ,ขับรถ ATV,ขับ Jet Sky,นั่งเรือ Mini Boat,นั่งเรือลาก Banana Boat,โดนัท ( เรือ AB ),ขี่ม้า,นวดแผนไทย,ขี่จักรยาน
โปรแกรมทัวร์ ศรีสวัสดิ์ - ลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค - กาญจนบุรี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
09.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
15.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
15.30 น. หลังจากนั้นนำท่านทำ กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะหรือองค์กรของท่านทางเราจะมีทีมงานและวิทยากรจัดเตรียมให้
17.00 น. กิจกรรม และผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท
18.30 น. สนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์ พร้อมมอบและแจกของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้สนุกสนานเป็นกันเอง
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
08.30 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัย (ลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง) ดังนี้
** ขับรถ ATV , ขับ Jet Sky, นั่งเรือ Mini Boat , นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB ), ขี่ม้าม,
นวดแผนไทย, และ ขี่จักรยาน **
10.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
10.30 น. แวะเที่ยวชม, เล่นน้ำ, หรือถ่ายรูปที่ น้ำตกเอราวัณ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตกที่สวยงามมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี, นอนกับผู้ปกครอง)
-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 %
-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 1 คืน
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์-เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์ค (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ไป จ.กาญจนบุรี โดย รถตู้ /รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
07.00 น. เดินทางถึง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
09.00 น. แวะเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน, ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
10.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านชม สุสานทหารสัมพันธมิตร เนื่องจากการเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสสร้าง ทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปประเทศพม่าของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตลงที่กาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก ชาวไทยจึงได้อุทิศที่ดินให้เป็นสุสานฝังศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว
11.00 น. นำทุกท่านลงแพเพื่อ ล่องแพตามลำน้ำแควน้อย - แควใหญ่ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแคว พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนแพ ระหว่าง
15.00 น. จากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) บนแพ
18.30 น. สนุกสนานกับงานเลี้ยงปาร์ตี้ภายในบริษัทของท่านและ สนุกสนานกับดนตรีดีสโก้เธคตามอัธยาศัย และกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) บนแพ
08.30 น. นำท่านลากแพขึ้นฝั่ง
09.30 น. เดินทางถึงฝั่ง
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม โรงถ่ายภาพยนตร์นเรศวร เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้การก่อสร้าง และ บริหาร จัดการของ พร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ (Prommitr Film Studio) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรีก่อ สร้าง ด้วยงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมงานออกแบบ และบรรจงสร้างทาง สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่อยู่บนยอด เขามีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก และยังมีอุโบสถอัฏมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร
14.00 น. เดินทางไปยัง อ.ศรีสวัสดิ์
17.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค”
18.00 น. ผักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท
20.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท
08.00 น. พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.00 น. เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำและทางบกได้ตามอัธยาศัยลูกทัวร์จ่ายค่ากิจกรรมเอง ดังนี้
-ขับรถ ATV
-ขับ Jet Sky
-นั่งเรือ Mini Boat
-นั่งเรือลาก Banana Boat, โดนัท ( เรือ AB )
-ขี่ม้า
-นวดแผนไทย
- ขี่จักรยาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-4 ท่าน ต่อ ห้อง)
2. ค่าอาหาร 9 มื้อ
3. ค่าล่องแพตามโปรแกรม
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, กิจกรรมทางน้ำและบก ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินทั้งหมดของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 125.25.239.187

คำค้น:  lake heaven | โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน กาญจนบุรี | lake heaven resort | สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี | รูปภาพเลคเฮฟเว่น กาญจนบุรี | โรงแรมเลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์คแพรทองกวาว | โรงแรม เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค ทองกวาว | เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค | ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี | เรือลากโดนัท |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]