ทัวร์ลังกาวีราคาถูกที่สุด

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ลังกาวีราคาถูกที่สุด
กำหนดการเดินทาง เดือน มิถุนายน วันที่ 2-3 / 3-4
เดือนกรกฏาคม วันที่ 21-22
เดือนสิงหาคม วันที่ 4-5 / 11-12
หรือ กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก: ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car (-- ,L, D)
05.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบ (จังหวัดตรัง/ กระบี่/นครศรีฯ/ภูเก็ต/สุราษฯ)
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
08.30 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย)
09.30 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่านั่ง เรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม
 สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
 พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์ ผ้าไหม ฯลฯ
12.00 น. ä บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าชม


 จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
 จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
18.30 น. ä บริการอาหารค่ำ (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
ã ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่หนึ่ง**

วันที่สอง: ตลาดกัวฮ์ – ดาตารันลัง (พญานกอินทรีย์) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง ( B ,--,--)
07.00 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
09.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
12.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
(ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ)
13.00 น. นำท่านเดินทางถึง จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

********************สิ้นสุดรายการนำเที่ยว********************

อัตราค่าบริการ คณะเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน
รายการ เริ่มต้นที่ท่าเรือ/ท่าน เริ่มต้นที่/ท่าน
สำหรับ คณะร่วมเดินทางตามโปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เกาะลังกาวี พัก โรงแรม 3 ดาว 2,900.- ตรัง/หาดใหญ่ 3,490.-
นครศรีฯ 3,900.-
กระบี่ 4,300.-
ราคาเด็ก 80 % ของผู้ใหญ่
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง


ดูโปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวีรูปแบบอื่นๆ ได้ที่: http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html

โดยรวมรายการดังต่อไปนี้
- ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
- ค่ารถ (รับ - ส่ง) จากจังหวัดของท่า (กรณีท่านต้องการ)
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (3 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
- ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ค่าเอกสารผ่านด่าน กรณีท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทาง จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ การจราจล และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้เดินทางวันหยุดอาสาฬหบูชา 3-5 ส.ค. 55 รับเพียง 40 ท่าน (เต็มก่อนปิดกรุ๊ปก่อน)
ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228
เว็บไซต์ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com


 


ราคา: 2,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: เที่ยวสนุกทัวร์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 0853840228IP Address: 118.173.132.22

คำค้น:  อัตราค่าใช้ท่าเรียบเรือตำมะลัง | ทัวร์ลังกาวีดีที่สุด | ค่าโดยสารเรือ ตำมะลัง |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]