ทัวร์ จีน : เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย คังติ้ง อุทยานมู่เกอโซ ทะเลสาบ 7 สี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) เดินทาง สิงหาคม 2554

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ จีน : เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย คังติ้ง อุทยานมู่เกอโซ ทะเลสาบ 7 สี 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) เดินทาง สิงหาคม 2554
HMT-M001-CTU2-TG

สีสัน...อิริยาบถแห่งสายน้ำ ธารน้ำแข็งการ์เซีย ทะเลสาบ 7 สี
เฉินตู กานจือ คังติ้ง หลูติ้ง ทะเลสาบมู่เกอโช่ว ไห่โหลวโกว
ชมธารน้ำแข็งการ์เซีย,อุทยานมู่เก๋อโช่ว แช่เท้าบ่อน้ำแร่สมุนไพร
อาหารสมุนไพรจีน พักโรงแรม 4 ดาว 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทยอินเตอร์เนชั่นแนล (TG)

ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมืออาชีพ และผู้ที่รักธรรมชาติโดยเฉพาะเมืองคังติ้ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเฉิงตูไป 358 กิโลเมตร ในเขตเมืองกานจือ ของชนชาติชาวทิเบต ประชากร กว่า 60 เปอร์เซน เป็นชนชาติชาวทิเบต เมืองคังติ้งเดิมเป็นชื่อที่ชาวฮั่นตั้งขึ้น ”คัง” คือสถานที่ “ติ้ง” แปลว่า มั่นคงที่ตั้งชื่อนี้เพื่อจะให้ทิศตะวันตก “ซีคัง” นั้นมั่นคงถาวรอำเภอคังติ้งแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างเขตรอยต่อระหว่างแอ่งกระทะมณฑลเสฉวนกับที่ราบสูงเขตชนชาติทิเบต เขตนี้เองเป็นเขตภูเขา “กุงก่า” ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงอันดับ 1 ของเสฉวนสูงสุด 7,556 เมตรมีหุบเขาลึกถึง 3,500 กว่าเมตร นอกจากนี้แล้วทางภาคตะวันตกของยอดเขายังมีแม่น้ำต้าตู้เหอไหลผ่าน และแม่น้ำลี้เหอทางภาคเหนือของอำเภอใหลผ่าน เหตุนี้เองจึงทำให้เขตนึ้จึงมีทรัพยากรณ์ที่ทางธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นมาให้ชาวโลกได้สัมผัสความงดงามที่มีแต่การเติมแต่งสีสันจากธรรมชาติ 100 %และจะมีสักกี่คนในโลกที่จะได้มาสัมผัสสถานที่ที่ เรียกว่า “เสมือนอยู่บนสวรรค์จริง ๆ”

กำหนดเดินทาง 5 ,10 , 12 , 17 , 19 , 24 , 26 ส.ค. 2554 ราคา 26,900.-

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น. นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) พักที่เฉินตู GARDEN CITY HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันสอง เฉินตู –หย่าอัน –หลูติ้ง –สะพานหลูติ้ง –ไห่โหลวโกว – อุทยานไห่โหลวโกว -ธารน้ำแข็งการ์เซีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
นำท่านเดินทางผ่านเมือง หย่าอัน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) แล้วเดินทางต่อระหว่างทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ความยาว 4,176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับ เมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต ความยาวของอุโมงค์ทำให้วิวทิวทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเข้าอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์ต่างกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่น่าอัศจรรย์
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลูติ้ง นำท่านเดินทางสู่เมืองหลูติ้ง นำท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไห่โหลวโกว เดินทางไปเที่ยว อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว นำท่านเข้าเขตอุทยานแล้ว เปลี่ยนนั่งรถภายใน อุทยานเพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทันสมัยสู่ยอดเขา ชม ธารน้ำแข็งการเซีย ขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6,750 เมตร แต่เราจะขึ้นไปที่ความสูง 2,850 เมตร นอกจากธารน้ำแข็งแล้ว ที่นี่ยังมีผืนน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลายแห่ง ชายขอบของธารน้ำแข็งบางส่วนล้ำเข้าไปจรดแนวชายป่า เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม เมื่อธารน้ำแข็งสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินระยับ ตัดขอบด้วยป่าไม้สีเขียวสดตระการตา แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่ไห่โหลวโกว CHANGZHENG HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

วันสาม ไห่โหลวโกว- คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อโช่ว –หาดทรายทอง-ทะเลสาบ 7 สี – บ่อน้ำแร่สมุนไพร-แช่เท้า 30 นาที
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
จากนั้นอำลาเมืองไห่โหลวโกว นำท่านเดินทางสู่เมิองคังติ้ง ประมาณ 1-2ชั่วโมง พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้าง อย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (6)
นำท่านสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต ณ เมืองคังติ้ง นำท่านสู่ อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า เปลี่ยนรถในอุทยานแล้วนำท่านชมความ สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับสมญานามว่า สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า ทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง บนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม. และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากนับ 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ เราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันในอุทยาน นำท่านเปลียนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวณชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอื่นไปสัมผัสความงดงามนำท่านสู่ หุบเขาตู้เจียน หุบเขาที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงกรีดร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหุบเขาความยาว 8 ก.ม. นำท่านชมสู่ ทะเลสาบมู่เกอโช่ว ด้านหนึ่งของทะเลสาบมี หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชั้นดี !!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ ทุ่งหญ้าทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตา ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ถ้ามกลางธรรมชาติ แช่ไปพลาง ต้มไข่กินไปพลาง สุขสำราญใจ...แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งยอดเขาคร้าย ๆ ดอกบัวเรียงรายอยู่เหมือนทุ่งดอกบัวปกครุมด้วยหิมะขาวโพลนถ่ายรูปบริเวณนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไห่โหลวโกว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7) เข้าที่พักคังติ้ง LUMUZELINKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ คังติ้ง-เฉินตู-วัดหวินซู- ช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)
ออกจากเมืองคังติ้ง เดินทางกลับเมืองเฉินตู ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง และนำท่านเที่ยวชม วัดเหวินซู เป็นวัดที่เป็นสวนสาธารณะด้วยแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษณ์อย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10)
แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา นำท่านเข้าที่พัก GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันห้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -อาหารพิเศษสมุนไพรจีน- สนามบิน -กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู
15.30 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นทริปทัวร์ ท่องเที่ยวในประเทศจีน มีร้านช้อปปิ้ง 5 ร้าน ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน ร้านหยก ร้านนวดเท้า ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก ร้านชา

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์ กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เอกสารในการยื่นวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจวันหมดอายุ)
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

***********************************************************************

เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 15 วัน

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


 


ราคา: 26,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800 (Auto) / F. 02-5891705IP Address: 124.121.179.239ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]