ทัวร์ ยุโรป : สแกนดิเนเวีย มิดไนท์ ซัน 11 วัน 9 คืน โดยสายการบินฟินแอร์ (AY) เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2555

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์ ยุโรป : สแกนดิเนเวีย มิดไนท์ ซัน 11 วัน 9 คืน โดยสายการบินฟินแอร์ (AY) เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2555
HMT-G001-SCAN11 DS-AY

สแกนดิเนเวีย...พระอาทิตย์เที่ยงคืน 11 วัน
สแกนดิเนเวีย มิดไนท์ ซัน 11 วัน 9 คืน
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์
ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ล่องเรือ DFDS / SILJA LINE

กำหนดการเดินทาง 2555 : 1-11 มิถุนายน / 6-11 กรกฎาคม / 2-12 สิงหาคม

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์แถว S สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 090
15.30 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
17.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยเที่ยวบินที่ AY 667
18.25 น. เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นครหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รถโค้ชรับนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL FIRST VESTERBRO หรือเทียบเท่า
(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือในคืนต่อไป 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

วันที่สองของการเดินทาง โคเปนเฮเก้น – ล่องเรือ DFDS ... มีหน้าต่าง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาเมืองอันสง่างาม ชมจตุรัสของพระตำหนักทั้ง 3 หน้าพระราชวังหลวงอมาเลียน บอร์ก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์เดนมาร์กในปัจจุบัน ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ผ่านย่านเมืองเก่าสู่ รูปปั้นเงือกน้อย ถูกสาปที่นั่งเฝ้าน่านน้ำอยู่ในเทพนิยายอันลือลั่นของฮานสคริสเตียน แอนเดอร์สัน พร้อมชมอนุสาวรีย์แห่งอิสระภาพ ผ่านอ่าวโคเปนเฮเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั้น เข้าสู่ย่านกลาสีนีฮาเว่น และย่านลาตินของกรุงโคเปนเฮเก้น ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล และใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของราชวงศ์เดนมาร์ก นำท่านเข้า พระราชวังโรเซนบอร์ก พระราชวังฤดูร้อนสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ชมห้องท้องพระคลังที่เก็บทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติในพระราชวังโรเซนเบอร์ก ชมความงดงามของมงกุฎเพชร พระแสงดาบ เครื่องทรง ทรัพย์สมบัติ และอัญมณีอันล้ำค่าของราชวงศ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บนถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุด “Stroget” ซึ่งเต็มไปด้วยร้านรวงนานาชนิด โดยเฉพาะสินค้าขึ้นชื่อของเดนมาร์ก เช่น อำพัน (Amber), เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์, ตัวต่อเลโก้ (Lego), ยาบำรุงสุขภาพ (Imedeen) นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าชื่อดังต่าง ๆ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย
1600 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
1700 น. เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน
2030 น. อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ
พักค้างคืนบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (พักห้องละ 2 ท่าน)
กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระ 1 ชุด ... เพื่อใช้พักบนเรือวันรุ่งขึ้น เนื่องจากกระเป๋าใหญ่จะอยู่ใต้ท้องเรือ

วันที่สามของการเดินทาง ออสโล (นอร์เวย์) – เกลโล่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น. เดินทางถึง เมืองออสโล นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีมานี้เองกรุงออสโลที่โอ่อ่าในเวลานี้อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยู่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าฮาโรว์แฟร์แฮร์ นำท่านชมบรรยากาศรอบเมืองออสโล ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าคาร์ล โจฮัน ตึกรัฐสภา โรงละครแห่งชาติ พระราชวังหลวง ศาลากลาง ที่ใช้เป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบล ศาลากลางเก่า ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เข้าชม สวนวิกเกอร์แลนด์ ผลงานปฎิมากรชื่อดังของชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาส วิกเกอร์แลนด์ ที่ใช้เวลานานถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต ภายหลังได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงในอุทยานฟรอกเนอร์ ท่านจะได้เห็นเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฎจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวนมากปืนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับลานกระโดดสกีของออสโล (HOLMENKOLLEN) สถานที่แข่งขันสกีกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว ปกติในช่วงเดือนมีนาคม จะเป็นสถานที่ชุมนุมแข่งขันของนักกีฬาสกีทั่วโลก สามารถจุผู้ชมได้ประมาณหนึ่งแสนคน อิสระให้ท่านได้มีโอกาสได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ในนอร์เวย์ บนถนนช้อปปิ้ง คาร์ลสโจฮันส์เกท อาทิเช่น เครื่องหนัง, เครื่องแก้ว, เครื่องเงิน, เสื้อขนสัตว์ ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเกลโล่ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงสองพันกว่าคน แต่มีทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL BARDOLA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เกลโล่ – ล่องฟยอร์ด – รถไฟสายโรแมนติค – เบอร์เก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือ กู๊ดวานเก้น เพื่อ ล่องเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ เพื่อชมซอจ์นฟยอร์ด (Songe Fjord) ได้ชื่อว่า King of fjord ซึ่งถือว่าเป็นฟยอร์ดที่สวยที่สุดของโลก เรือจะค่อย ๆ แล่นเข้าไปในฟยอร์ด และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เรือจะค่อย ๆ แล่นเลียบชายฝั่ง เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟจอร์ดที่สวยที่สุดของโลก ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยงามราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการให้ท่านได้ชื่นชม ทัศนียภาพชวนฝันของซอจ์นฟยอร์ดที่สวยที่สุดในโลก ชมภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติ บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามพิสดารยิ่ง ชมบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ริมสองฝั่ง ไม้สนและต้นหญ้าที่ขึ้นเขียวขจีริมสองฝั่งฟจอร์ด สลับด้วยน้ำตาที่ไหลรินจากหน้าผาสูงสู่เบื้องล่าง ซึ่งจะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจและประทับใจไปนานแสนนาน จากนั้น นำท่านเทียบท่าที่ เมืองฟลัม เมืองเล็ก ๆ ราวเมืองแห่งเทพนิยาย สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ ให้ท่านได้บันทึกภาพอันแสนงดงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่สถานีรถไฟเพิ่อนั่งรถไฟที่ทันสมัยของนอร์เวย์จากไมร์ดาลสู่วอสสถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 867 เมตรที่สถานีไมร์ดาล สถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จะเปลี่ยนการเดินทางจากรถไฟสายทันสมัยเป็น รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมร์ดาล-วอส ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถไฟที่โด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ลัดเลาะไปตามไหล่เขา จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไปพร้อมกับความประทับใจในประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ เพลิดเพลินกับความงามของหุบเขา ทะเลสาบ นอกจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดความชื่นชมแล้ว นำท่านชมน้ำตก Kjosfossen ที่สวยงามและซ่อนตัวอยู่ห่างไกลมลภาวะทั้งปวง ยังมีสายน้ำที่ไหลพร่วงพรูด้วยพลังอลังการ รถไฟจะจอดให้ท่านบันทึก ภาพความสวยงามของน้ำตก ซึ่งตลอดการเดินทาง 1 ชั่วโมงเต็มจะตรึงตราตรึงใจท่านไปอีกนานแสนนาน ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น นครหลวงโบราณของนอร์เวย์เมื่อ 750 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเมืองหลวงของฟจอร์ดดีสทริค เป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของนอร์เวย์ นอกจากนั้นเบอร์เก้นยังเป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่นานกว่า 900 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL SCANDIC หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เบอร์เก้น – สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเก่าที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นอีกหนึ่งในมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่าง ๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และ Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขา Flyoyen ที่สูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อชมความสวยงามของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองเบอร์เก้นที่ดีที่สุดจุดหนึ่ง จากนั้น นำท่านชม ตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบินที่ AY 682
13.25 น. เดินทางถึง กรุงสต็อกโฮล์ม ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในสแกนดิเนเวีย ซึ่งตั้งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครที่ดูงามแปลกตาสวยสง่าไปตามสองฟากฝั่งลำคลองหลากหลายสายจนได้สมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”
14.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ และศูนย์กลางการค้าใหญ่ที่สุด เอ็น เค ดีพาร์เมนต์สโตร์ ตรงข้ามกับสถานที่อันโด่งดังในอดีตย่านคิงส์การ์เด้น หรือเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่วอร์คกิ้งสตรีท
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL SCANDIC หรือเทียบเท่า
กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระ 1 ชุด ... เพื่อใช้พักบนเรือวันรุ่งขึ้น เนื่องจากกระเป๋าใหญ่จะอยู่ใต้ท้องเรือ

วันที่หกของการเดินทาง สต็อคโฮล์ม – ล่องเรือ Silja Line
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชมโรงละครทำเนียบรัฐบาล ผ่านชมพระบรมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ซึ่งเป็นวังหลวงอันโอ่โถง งามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ นำท่านชม ศาลากลาง (City Hall) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสต๊อคโฮล์ม ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ Rag Ostberg ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1911 ปัจจุบันนี้ยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า (VASA) เรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี เรือรบวาซาร์ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงาม และน่าเกรงขามแต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำ ต่อหน้าศัตรู ของสวีเดนเลย เพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะได้รับการกู้ขึ้นมา และนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมวิวบน เนินเขา FJALLGATAN เนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็นทัศนียภาพงดงามของท่าเรือสต็อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเซ็น และเมืองเก่าโอลด์ซิตี้ ที่รายล้อมไปด้วยท้องน้ำ เกาะน้อยใหญ่ และบ้านเมืองที่สวยงาม
16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อทำการ CHECK-IN
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ด้วย เรือซิลเลียไลน์ เรือสำราญขนาดใหญ่ที่หรูหรา และเพียบพร้อมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ภัตตาคาร, ร้านค้าปลอดภาษี, คาสิโน (พักห้องละ 2 ท่าน)
20.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในเรือ (แบบบุฟเฟ่ต์)
พักบนเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้องละ 2 ท่าน)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – อิวาโล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.30 น. เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในเมือง จะเป็นแบบคลาสสิคโบราณ ผสมผสานกับแบบทันสมัยของสแกนดิเนเวียที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ และการออกแบบ นำชม โบสถ์ Temppeliauklo ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Rock Church เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหิน โดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผา ที่มีกำแพงภายในเป็นหิน นอก จากนั้น ยังเป็นที่เหมาะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต และมีการประกอบพิธีทางศาสนา เป็นภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์อีกด้วย จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ซึ่งสร้างในสไตล์รัสเซียชื่อ โบสถ์อุสเพ็นสกี้ ที่หาดูได้ยากในโลกตะวันตก นำท่านชมอนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียล นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สวนซีเบเลียส ผ่านชมศาลาว่าการเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งออกแบบโดยเองเกลในปี ค.ศ. 1833 เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ชื่อดังของเฮลซิงกิ ณ ห้างสต๊อกมาน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 559
19.00 น. เดินทางถึง เมืองอิวาโล เมืองเงียบสงบทางเหนือของฟินแลนด์ รถรับท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
20.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL IVALO หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง อิวาโล – คาราสซอค – ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ธเคป
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอินารี ผ่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบอินารีทะเลสาบ ขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยป่าไม้และทะเลสาบให้ท่านได้มีโอกาสเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่แสดงถึงอารยธรรมชาวแล้ป ชมเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งดินแดนแล้ปแลนด์ ปัจจุบันชาวแล้ปดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ จึงมีความผูกพันกับกวางอย่างดี ออกเดินทางสู่ เมืองคาราสซอค เมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นชุมชนสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวแลปป์เหนือเส้นอาร์กติค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ทางตอนเหนือ เพื่อลอดอุโมงใต้ทะเลสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค ชุมชนที่อยู่เหนือสุดของโลก สถานที่ตั้งของท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที่สำคัญของประเทศ เป็นเมืองสุดท้ายเหนือสุดของยุโรปที่มีสิ่งก่อสร้างและผู้คนอาศัยอยู่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RICA NORDKAPP หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเพื่อขึ้นชม พระอาทิตย์เที่ยงคืน ณ นอร์ธเคป แผ่นดิน ที่อยู่เหนือที่สุดที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ ณ ตำแหน่ง 71 องศา 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ จากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อชมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชการที่ 5 ขณะฉายพระรูปพร้อมข้าราชบริพาร ณ บริเวณหินสลักพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมโมเดลจำลองบรรยากาศเส้นทางการเสด็จเยือนนอร์ธเคปของรัชกาลที่ 5 และกษัตริย์ออสการ์ที่ 2 แห่งนอร์เวย์ ที่เสด็จมาเยือน ณ แหลมแห่งนี้ ดื่มแชมเปญแกล้มคาเวียร์พร้อมชื่นชมดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสุกสว่างยามราตรี ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่เคยเดินทางมาถึงขั้วโลกเหนือแห่งนี้
*** หมายเหตุ *** การชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ช่วงการเดินทาง โอกาสที่จะพบพระอาทิตย์เที่ยงคืนช่วงที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

วันที่เก้าของการเดินทาง ฮอนนิ่งสแวค – ลัคเซล์ฟ – อิวาโล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอรด์ที่งดงามสู่ เมืองลัคเซล์ฟ เป็นเส้นทางเลียบฟยอร์ดที่มีทิวทัศน์เวิ้งทะเลและสีสันของบ้านเรือนสไตล์สแกนดิเนเวียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางข้ามพรมแดนนอรเวย์-ฟินแลนด์กลับสู่เมืองอิวาโล ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยป่าไม้อันเขียวชอุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL IVALO หรือเทียบเท่า

วันที่สิบของการเดินทาง อิวาโล – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
12.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY 557
15.05 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
17.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 089

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 139,900.- 109,900.-
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 131,900.- 103,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 124,900.- 98,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 117,900.- 92,900.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 27,900.-
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน***

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 ก.พ. 55 หากในวันออกตั๋วมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
4.ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว**
6.ค่าวีซ่าสำหรับเข้าประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย
7.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
9.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10.ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
2.ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
4.ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
5.บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)
6.ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

เงื่อนไขการชำระเงิน
1.กรุณาจองทัวร์สำรองที่นั่ง (สำหรับทัวร์ประเทศแถบยุโรป มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท) สำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

***(กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด***
2.กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6-14 วัน ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-5 วัน ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

*ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า
*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
* กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
*เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
*กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
*โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
*ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
*สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
*สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
*กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
*ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1.รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3.หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
*กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
*กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
*กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)

*ยอมรับ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อรับทราบ
วันที่ / เดือน / ปี :

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแถบยุโรป 1 ชุด
1.หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
2.รูถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)
4.สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)
5.ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)
6.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)
7.หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน
8.ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
(คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
*กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
*กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
*กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
*กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย
*กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา
*กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)
2.หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร
3.หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
4.สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
5.หลักฐานการงานของบิดา และมาร ดา
6.หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา
7.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
8.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง

**********************************************************************
www.happymailtravel.com


 


ราคา: 139,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Sales & Reservationอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-9549800,02-9549577 - 79/ F.02-5891705IP Address: 124.121.173.70ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]