MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง กับ โปรแกรมทัวร์ Victoria Point อ่าวรีพสัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 14,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง กับ โปรแกรมทัวร์ Victoria Point อ่าวรีพสัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 14,900 บาท
เที่ยวสุขใจไปฮ่องกง สนุกสบายกับแพคเกจทัวร์อิสระที่คุณเลือกได้
ทริปสดคุ้ม เที่ยวฮ่องกง ในแบบของคุณ กับแพคเกจทัวร์โปรโมชั่น ทัวร์ครึ่งวัน ตะลุยช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย
พักดี อยู่สบาย

MAGIC ON TOUR มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืนณ “ เกาะฮ่องกง สวรรค์ของคนรักการช้อปปิ้ง ” เที่ยวสบายกับแพคเกจทัวร์อิสระที่คุณเลือกได้ ซิตี้ทัวร์ ชมวิววิคตอเรีย อ่าวรีพลัสเบย์ อ่าวอเบอร์ดีน อิสระช้อปปิ้งเพลินๆที่ถนนนาธาน โรงงานจิวเวอรรี่ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง :

TOUR ITINERARY

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน PC Air โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOURคอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ฮ่องกง
09.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดย สายการบิน PC Air เที่ยวบิน .......
13.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ( เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. ) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลรวมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า ที่สายพานแล้ว ให้ไปพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน ( หากไม่พบเจ้าหน้าที่ กรุณารอสักครู่ หรือ ติดต่อ เบอร์ฉุกเฉิน ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ และกระทำการอันใดจนเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่าย ผู้จัดขอสงวนสิทธ์จะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ) จากนั้นนำท่านเดินทางโดย รถปรับอากาศ (จอยรถร่วมกับท่านอื่น) เดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
บ่าย ถึงโรงแรมที่พัก ณ Rambler Garden หรือเทียบเท่า ให้ท่าน Check In ด้วยตัวเอง พร้อมแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ของทางโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง City Tour ฮ่องกง - Victoria Point - อ่าวรีพสัสเบย์ / อ่าวอเบอร์ดีน - Jewelry Factory Outlet ศูนย์สมุนไพรจีน – อิสระตามอัธยาศัย

09.00 น. อรุณสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน ณ ล็อบบี้ของทางโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยว City Tour เกาะฮ่องกง ชมทิวทัศน์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกคู่กับ จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับวิวแบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูนนิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ พร้อมนำท่านไปสักการะกราบไหว้ เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อ่าวรีพลัสเบย์ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งจิวเวอรี่ จาก โรงงาน Jewelry Factory Outlet พร้อมเลือก ชมสินค้าคุณภาพที่ ศูนย์สมุนไพรจีน จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน / ย่านจิมซาจุ่ย และโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, น้ำหอม สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ เช่น ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI ฯลฯ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง ( อิสระตามอัธยาศัย ) หรือ เพิ่มซื้อ OPTION - กรุงเทพฯ
............ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย หรือ บางท่านอาจจะเพิ่มซื้อ OPTIONAL TOUR ดิสนีย์แลนด์ / เกาะลันเตา หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค สมควรแก่เวลาเมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางโดย รถปรับอากาศ (จอยรถร่วมกับท่านอื่น) เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง ( กรุณาตรงเวลา มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น )
............ นำท่านเหิรฟ้า สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน PC Air เที่ยวบิน .......
............ เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 14,900 บาท (คณะเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ (เสริมเตียง) ท่านละ 14,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 13,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ( โดยสายการบิน PC Air )
ค่าที่พัก 2 คืน ที่ Rambler Garden ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น )
ค่าภาษีสนามบิน ** หากทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับค่าภาษีสนามบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
ค่ารถท้องถิ่น รับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน ** รถรับส่งจะไม่มีบริการ ระหว่างเวลา Arrival time (23:00 PM – 10:30 AM)
ค่ารถนำเที่ยวซิตี้ทัวร์ครึ่งวันตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( เฉพาะวันที่มีโปรแกรมซิตี้ทัวร์ ) ** กรณีผู้โดยสารเกิน 4 ท่าน (บริการไกด์พูดภาษาไทย)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าอาหารทุกมื้อในรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพฯ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ 20 HKD / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 20 HKD ( รวม 40 HKD ต่อท่าน )
ค่าทิป พนักงานยกกระเป๋า และ หัวหน้าทัวร์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่า OPTION ต่างๆ ส่วนตัวที่ซื้อเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าประทับตราวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนที่เกิน

เอกสาร

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
** กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าไปด้วยทุกเล่ม วันเดินทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบหากมีอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้

หมายเหตุ
เมื่อทำการการันตีห้องพักแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือ REFUND เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ถ้าต้องการเช็คห้องว่าง กรุณาส่งชื่อ, นามสกุล ตรงตามหน้าพาสปอร์ต, วันที่เดินทาง และโรงแรมที่ต้องการ
รถรับส่งจะไม่มีบริการระหว่างเวลา Arrival time (23:00 PM – 10:30 AM)
กรณีที่คณะออกเดินทางแล้วหากท่านจะแยกตัวจากกลุ่ม หรือ จะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเป็นเงิน
ได้รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้จัดจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางผู้จัดไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในไทย
ขอสงวนสิทธิ์หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนดผู้จัดมีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่านและคณะ)
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกำกับเท่านั้น

เงื่อนไขการจองทัวร์

กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วขอความกรุณา ส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่หมายเลขโทรสาร 02-809-4989 **

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณีขอสงวนสิทธิ์การออกเดินทางดังนี้

กรณีคณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 2 ท่าน
หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 14,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.68.87ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]