MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง กับ โปรแกรมทัวร์ มาเก๊า อ่าวรีพสัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 15,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

MAGIC ON TOUR ชวนคุณไป ทัวร์ เที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง กับ โปรแกรมทัวร์ มาเก๊า อ่าวรีพสัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ราคาถูก 15,900 บาท
เที่ยวสุขใจไปมาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ช้อปปิ้งจุใจ หลอวู่ ย่านนาธาน ดูโชว์ Splendid Of China ที่เซินเจิ้น

TOUR ITINERARY

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น  ชมโชว์ SPLENDID OF CHINA

06.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ N ชั้น 4 ทางเข้าประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ สายการบิน HONG KONG AIRLIENS (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่
ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
08.50 นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX768
12.45 เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถโค้ช จากนั้น...นำท่านเดินทางสู่ SLPENDID OF CHINA เพื่อชม ไนท์โชว์อันงดงามตระการตา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของเผ่าต่างๆ ซึ่งมีแสง สี เสียง ชวนตื่นตา ตื่นใจ ผสมผสานกายกรรมจีนที่สวยงาม ลีลาอ่อนช้อย ผสมความตื่นเต้นฯลฯ โดย
นักแสดงชาวจีนจำนวนมาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 เข้าพัก BONANZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฮ่องกง  ซิตี้ทัวร์ (ภูเขาดอกบัว/สวนสาธารณะหงซู่หลิง/แวะชมสินเค้าพื้นเมือง ร้านหยก)
/ ช้อบปิ้งหล่อวู่ –กลับฮ่องกง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม... หลังทานอาหาร นำท่านซิตี้ทัวร์เซินเจิ้น เดินทางสู่ ภูเขาดอกบัว ซึ่งจากจุดชมวิวที่
อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่สดชื่น และ ทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบ นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่อีกด้วย แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหงซู่หลิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ แวะถ่ายรูปเพื่อที่ระลึกกับทิวทัศน์รอบๆ จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมือง (ร้านหยก) ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องประดับ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อให้เป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง LOWU CENTRE (หล่อวู่) หรือคำเรียกติดปาก
กันคือ มาบุญครองเซินเจิ้น ซึ่งสถานที่นี้จะมีของก๊อบปี้แบรนเนมมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า และนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า,
เครื่องประดับ, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านกลับ เกาะฮ่องกง ให้ท่านอิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัย( อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)เข้าพัก SILKA SEAVIEW HOTEL(www.silkahotel.com/seaview) หรือเทียบเท่า (ไม่มีห้องพัก 3 ท่าน)
วันที่สาม ฮ่องกง  ซิตี้ทัวร์ (จุดชมวิว วิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์/แวะร้านจิวเวอร์รี่)/อิสระช้อปปิ้งบนถนนนาธาน – กลับ
กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ...หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความ
สูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)…จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ ซึ่งจะได้ชมขั้นตอนการผลิตและจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน (ย่านจิม ซา โจ่ย) ซึ่ง
เป็นไปด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ที่นักช้อปของถูกต้องไม่พลาด หรือ ฮาร์เบอรืซิตี้ เป็นสุดยอดของศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ตรงข้ามฮาร์เบอร์ ซิตี้ ถนนแคนตันเป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล …….. จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง ( อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)
23.40  เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX767
01.35+1 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมกับความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง 15,900 บาท/ท่าน
• เด็กไม่ใช้เตียง 14,900 บาท/ท่าน
• พักเดี่ยว (เพิ่ม) 2,000 บาท

หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 HKD /วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 HKD /วัน /ท่าน
หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน จ่ายทิปไกด์ท้องถิ่น 30HKD/ท่าน และทิปคนขับรถ 30HKD /ท่าน
(ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ = 60 HKD ต่อทริปนี้)
2.เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ)
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของ
ท่านเป็นสำคัญ
4.บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้าเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

• ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 5000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้
ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
• ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิก
• เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง
• กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
• กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 3 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – พร้อมชมภาพทริปที่ผ่านมา

Tel : 02-444-3173 , 089-219-0822 , 086-323-7924
www.magic-ontour.com
www.facebook.com/magicontour
www.twitter.com/magicontour
http://www.youtube.com/magicontour1


 


ราคา: 15,900ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: Churirat Janlueanอีเมล์: 
โทรศัพย์: 506 M.6 Laksong Bangkae BKK 10160IP Address: 58.9.68.87ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]