แพ็คเกจทัวร์,โปรแกรมทัวร์,เกาะพยาม,ระนอง,เกาะอ่าวเขาควาย,หมู่บ้านมอแกนกัน,รังนกเงือก,ดำน้ำดูปะการัง,แช่บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน,จวนเจ้าเมือง,สุสานเจ้าเมือง

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

แพ็คเกจทัวร์,โปรแกรมทัวร์,เกาะพยาม,ระนอง,เกาะอ่าวเขาควาย,หมู่บ้านมอแกนกัน,รังนกเงือก,ดำน้ำดูปะการัง,แช่บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน,จวนเจ้าเมือง,สุสานเจ้าเมือง




โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์เกาะพยาม-ระนอง 3 วัน 2 คืน

วันแรก

19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับเป็นกันเอง
20.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพๆ โดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระนอง


วันที่สอง
07.00 น. แวะ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.00 น. นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่จ. ระนอง ต่อ
09.30 น. ถึง จ.ระนอง นำท่าน Check in ลงเรือ Speed boat ที่ท่าเรือเกาะพยาม จ.ระนอง
10.00 น. เรือ speed boat ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม
10.40 น. ถึง เกาะพยาม นั่งรถมอเตอร์ไซด์คันละ 1 ท่าน สู่ที่พัก Check in ที่The Blue Sky Resort หรือ บัฟฟาโล เบย์วาเคชั่นคลับรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.30 น. หลังจากนั้นอิสระพักผ่อน กิจกรรมแนะนำเช่ามอเตอร์ไซค์ถ่ายรูป บริเวณรอบๆเกาะ เที่ยว หมู่บ้านมอแกนกัน
15.00 น. อิสระพักผ่อน, เล่นน้ำที่หาดทรายของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
18.00 น. นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกหน้ารีสอร์ท
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
05.00 น. ตื่นแต่เช้าๆ จะได้รับบรรยากาศยามเช้าหน้ารีสอร์ท
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือไป ดำน้ำดูปะการัง โดยนั่งเรือหางยาว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบปิคนิคบนเกาะ
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านกลับที่พักรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
18.00 น. นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกหน้ารีสอร์ท
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
05.00 น. ตื่นแต่เช้าๆ จะได้รับบรรยากาศยามเช้าหน้ารีสอร์ท
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
07.30 น. พร้อมเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. และนำท่านเดินทางไปท่าเรือ ด้วยมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อกลับไปยังฝั่ง จ. ระนอง
09.00 น. เรือ Speed boat ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ฝั่ง จ. ระนอง
09.40 น. เดินทางถึงฝั่งระนอง
10.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชม สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานที่เป็นศิลปะแบบจีนล้วนๆ เป็นที่ฝังศพของเจ้าเมืองระนองที่ชื่อ พระยาดำรงสุจริตมหิศร (คอซู้เจียง) มีตุ๊กตารูปปั้นสัตว์และขุนนางที่เอาประเทศจีน มีเสาหินแกรนิต 2 เสา สุนแห่งนี้ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 น. แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ต่อ
23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้รวม:
1. ค่ารถโค้ช / ตู้ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ
4. ค่าเรือไป-กลับเกาะพยาม
5. ค่าดำน้ำดูปะการัง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท
7. ค่าไกด์Staff อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์เกาะพยาม-ล่องแพพะโต้ะ (5 วัน 4 คืน)

วันแรก
20.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าทขี่ อง เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวย สะดวกเรื่องกระเป๋า ตลอดจนสัมภาระการเดินทางต่าง ๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
21.00 น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อท1ี่ ) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง
07.00 น. แวะ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.00 น. นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่จ. ระนอง ต่อ
09.30 น. ถึง จ.ระนอง นำท่าน Check in ลงเรือ Speed boat ที่ท่าเรือเกาะพยาม จ.ระนอง
10.00 น. เรือ speed boat ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพยาม
10.40 น. ถึง เกาะพยาม นั่งรถมอเตอร์ไซด์คันละ 1 ท่าน สู่ที่พัก Check in ที่The Blue Sky Resort หรือ บัฟฟาโล เบย์วาเคชั่นคลับรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
13.30 น. หลังจากนั้นอิสระพักผ่อน กิจกรรมแนะนำเช่ามอเตอร์ไซค์ถ่ายรูป บริเวณรอบๆเกาะ เที่ยว หมู่บ้านมอแกนกัน
15.00 น. อิสระพักผ่อน, เล่นน้ำที่หาดทรายของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
18.00 น. นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกหน้ารีสอร์ท
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
05.00 น. ตื่นแต่เช้าๆ จะได้รับบรรยากาศยามเช้าหน้ารีสอร์ท
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
09.00 น. หลังจากนั้นนำท่านลงเรือไป ดำน้ำดูปะการัง โดยนั่งเรือหางยาว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) แบบปิคนิคบนเกาะ
15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านกลับที่พักรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7)
18.00 น. นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกหน้ารีสอร์ท
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
05.00 น. ตื่นแต่เช้าๆ จะได้รับบรรยากาศยามเช้าหน้ารีสอร์ท
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
07.30 น. พร้อมเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. และนำท่านเดินทางไปท่าเรือ ด้วยมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพื่อกลับไปยังฝั่ง จ. ระนอง
09.00 น. เรือ Speed boat ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ฝั่ง จ. ระนอง
09.40 น. เดินทางถึงฝั่งระนอง นำทุกท่านเดินทางไปอำเภอพะโต้ะ จ.ชุมพร
10.00 น. ถึงอำเภอพะโต้ะนำท่าน ล่องแพพะโต๊ะ ที่สายน้ำที่ไม่เคยแห้งระยะทางในการล่องแพประมาณ 7 กิโลเมตร
12.00 น. นำแพแวะให้ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
13.00 น. นำทุกท่านล่องแพและสนุกสนานกันต่อช่วงบ่าย จากนั้น ชมน้ำตกเหวโหลม น้ำตกที่ตกจาก ความสูงประมาณ 40 เมตร
ลงสู่แอ่งน้ำยามแสงแดดกระทบละอองน้ำเป็นรุ้ง 7 สีงดงามจริงๆ
14.00น. นำคณะทุกท่านเปลี่ยนชุด และเก็บสัมภาระเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. แวะให้ท่านแวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ห้า
04.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
1. ท่านละ X,XXX บาท (พกั ที่ บัฟฟาโล เบย์ วาเคชั่น คลับรีสอร์ท)
2. ท่านละ XX,XXX บาท (พักที่The Blue Sky Resort)

(ราคาดังกล่าวการังตีลูกทัวร์ที่10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม;
1. ค่าที่พัก 2 คืน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
4. ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ เกาะพยาม
5. ค่ากิจกรรมล่องแพ
6. ค่าเรือและดำน้ำดูปะการัง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ100,000 บาท
8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
9. ค่าไกด์และ Staff พร้อมเจ้าหน้าวิทยากร และเจ้าหน้าที่บริการกิจกรรม Walk Rally

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. คา่ ใช้จา่ ยพิเศษท่นี อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท, ค่าซักรีด, มินิ
บาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

*** หจก. เอจิเลนต์ทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถติด, ฝนตก, การจลาจล
ทางการเมือง ฯลฯ ตามความเหมาะสม ***

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์

เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 5 วัน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ


---------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 124.121.5.143

คำค้น:  ทัวร์เกาะพยาม ระนอง 2013 | ทัวร์เกาะพยาม 2013 | เกาะพยาม 2013 | เที่ยวระนอง 2013 | ทัวร์เกาะพยาม จระนอง | เที่ยวเกาะพยาม 2013 | เกาะพยาม | แพ็คเกจทัวร์เกาะพยาม 2013 | โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน ระนอง | พีพีแลนด์บีชอีโครีสอร์ท ppland beach eco resort |



ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]