โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะพงัน,Full Moon Party,สุราษฎร์ธานี,เกาะแตใน,หาดริ้น,หาดศรีกันตัง,ท่าเรือท้องศาลา,เกาะม้า,เกาะแตใน,หาดธารเสด็จ,หาดขวด,หาดโฉลกหลำ,หาดยาว,อ่าวเจ้าเภา,อ่าวหินกอง,อ่าววกตุ่ม,หาดทองนายปาน,หาดบ้านค่าย

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะพงัน,Full Moon Party,สุราษฎร์ธานี,เกาะแตใน,หาดริ้น,หาดศรีกันตัง,ท่าเรือท้องศาลา,เกาะม้า,เกาะแตใน,หาดธารเสด็จ,หาดขวด,หาดโฉลกหลำ,หาดยาว,อ่าวเจ้าเภา,อ่าวหินกอง,อ่าววกตุ่ม,หาดทองนายปาน,หาดบ้านค่าย
โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ เกาะพงัน-Full Moon Party 3 วัน 2 คืน

วันแรก

20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
20.30 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่สอง
06.00 น. เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07.00 น. หลังจากนั้นเดินทางไปที่ท่าเรือชุมพรเพื่อลงเรือไปเกาะพงัน
11.00 น. นำทุกท่าน Check in เข้าห้องพัก พร้อมรับ welcome drink หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจลงเล่นนํ้าที่สระว่ายนํ้าที่มองเห็นวิทะเล ของรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะพงัน
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. พักผ่อนเล่นนำตามชายหาดตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะม้าตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมปะการังนํ้าตื้น และ ปลานานาชนิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น. นำทุกท่านตื่นตาตื่นใจต่อกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม
15.00 น. เดินทางเข้าที่พักรีสอร์ท และพักผ่อนเล่นนำตามชายหาดตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
18.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปหาดริ้นเพื่อนำท่านร่วมงาน Full Moon Party ในวันที่พระจันทร์เต็มดวง พร้อมสนุกสนานเต้นลำปาร์ตี้กันตามอัธยาศัย
01.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท
02.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางจากรีสอร์ทถึงท่าเรือเกาะพงัน
14.00 น. เดินทางจากท่าเรือเกาะพงันถึงท่าเรือชุมพร
17.30 น.เดินทางถึงท่าเรือชุมพร หลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเพื่อกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า
05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ เกาะพงัน 3 วัน 2 คืน

20.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
20.30 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้/รถโค้ดปรับอากาศ มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันแรก
06.00 น.เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07.00 น.หลังจากนั้นเดินทางไปที่ท่าเรือชุมพรเพื่อลงเรือไปเกาะพงัน
11.45 น.นำทุกท่าน Check in เข้าห้องพัก พร้อมรับ welcome drink หลังจากนั้นเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
12.00 น.และพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจลงเล่นนํ้าที่สระว่ายนํ้าที่มองเห็นวิทะเล ของรีสอร์ท
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2 ) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ที่ท่านสามารถเห็นวิทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะพงัน
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น.ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
10.00 น.นำทุกท่านเข้าชม ชมวัดจีน เพื่อ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และชมสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับของชาวจีน
11.00 น.หลังจากนั้นชม วนอุทยานนํ้าตกแพง เพลิดเพลินกับธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงามรอบเกาะจากจุดชมวิว จากนั้นสนุกกับ การเล่นนํ้าที่นํ้าตกธารนํ้ารัก
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.20 น.นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะม้า ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ชมปะการังนํ้าตื้นและปลานานาชนิด
15.00 น.เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกธารเสด็จ โดยรถยนต์ 4wd ที่ทางพงันซาฟารีจัดไว้ให้
16.00 น.นำท่านชมธรรมชาติที่สวยงามและบริสุทธิ์ของนํ้าตกธารเสด็จ นํ้าตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง
17.00 น.เดินทางออกจาก นํ้าตกธารเสด็จ ส่งลูกค้ากลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
20.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น.ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น.เดินทางจากรีสอร์ทถึงท่าเรือเกาะพงัน
14.00 น.เดินทางจากท่าเรือเกาะพงันถึงท่าเรือชุมพร
17.30 น.เดินทางถึงท่าเรือชุมพร หลังจากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ดปรับอากาศเพื่อกลับกรุงเทพฯ
05.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย

อัตราค่าบริการ: (โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม:
1.ค่ารถตู้ /โค้ช VIP
2.ค่าที่พัก 2 คืน (ยูโทเปียรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน)
3.ค่าอาหาร 6 มื้อ
4.ค่าเรือข้ามเกาะต่างๆ
5.ค่าดำน้ำดูปะการัง และอุปกรณ์
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8.ค่าไกด์และ Staff

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 081-1049208, 081-4206260, 080-0447376

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  งานfull moon party 2013 วันสงกรานต์ | แพ็กเก็ต full moon party 2013 | งานสงกรานต์ 2013 | งานfull moon 2013 | ปาร์ตี้fullmoon2013 | งานฟูลมูน 2013 | ปาร์ตี้สงกรานต์ 2013 | ทัวร์เกาะพะงัน สงกรานต์56 | full moon party สงการ์น | full moon party สงกรานต์ 2013 |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]