สยามทราเวล ขอเสนอ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SHI-A-WA-SE SHOPPING 6 D/3 N เราขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นท่องเที่ยวเมืองโตเกียวอย่างจุใจกับสถานที่ ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบริวจิน และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

สยามทราเวล ขอเสนอ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SHI-A-WA-SE SHOPPING 6 D/3 N เราขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นท่องเที่ยวเมืองโตเกียวอย่างจุใจกับสถานที่ ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบริวจิน และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย
ชื่อทัวร์:ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SHI-A-WA-SE SHOPPING 6 D/3 N สายการบิน: ไทยแอร์เวย์ ( TG )

สยามทราเวล ขอเสนอ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SHI-A-WA-SE SHOPPING 6 D/3 N BY TG_JFGST
เราขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นท่องเที่ยวเมืองโตเกียวอย่างจุใจกับสถานที่ ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าฟูจิ โอชิโนะฮัคไค ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบริวจิน และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

กำหนดการเดินทาง :

วันที่ 20 - 25 NOV’12

ราคา : 41,990 บาท

คลิกดาน์วโหลดโปรแกรม http://www.siamtravel.co.th/file/FPtour-1208221638350001.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2เคาน์เตอร์ Dโดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

22.10 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – สวนสันติภาพ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว

06.20น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พิเศษ !!! บริการอาหารเช้าแบบกล่อง และ เครื่องดื่มนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)เพื่อชทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยจากนั้นนำท่านแวะชมความงามของ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้น ด้วย....สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่น เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สาม
ท่องเที่ยวโดยรถไฟ: ช้อปปิ้งอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ
–ช้อปปิ้งอิเคบุคุโระ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวโดยการนั่งรถไฟท้องถิ่น JR TRAIN: นำท่านไปยังย่านช้อปปิ้งอุเอะโนะ ไปยังถนนอาเมะโยโกะ ตลาดที่มีร้านขายของให้เลือกซื้อ กว่า 500 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของกิน ทั้งของสด ของแห้ง และขนมต่างๆ ก็มีให้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟต่อไปยังย่าน “ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอีกมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ และนำท่าน ไปยัง “Shibuya Hikarie” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้นสินค้าเอาใจวัยทำงาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านำท่านเดินช้อปปิ้งยังย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และหรูหรา ด้วยแบรนด์ร้านค้าชั้นนำมากมายที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นต้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน “อิเคะบุคุโระ” ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชั่นสวยงามตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่สี่
ท่องเที่ยวโดยรถไฟ: วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี –ช้อปปิ้งย่านกินซ่า –
โตโยต้า เมก้า เว็ป – วีนัสฟอร์ต - ห้าง DIVER CITY TOKYO PLAZA –
ห้าง AQUA CITY & DECKS – สะพานเรนโบว์

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านสัมผัสประสบการใหม่ ในการท่องเที่ยว โดยการนั่งรถไฟท้องถิ่น JR TRAIN: นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชม ชั้นชมวิว)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านำท่านเดินเที่ยวชมย่าน “กินซ่า” ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง แบรนด์เนมมากมาย สนุกสนาน กับการช้อปปิ้ง “ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้านบูติค เครื่องสำอางค์ชั้นนำจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซนี่” อิสระให้ท่านเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ “TOYOTA MEGA WEB” สถานที่จัดแสดงยานยนต์ของโตโยต้า ชมฮิสทอรี่การาจที่จัดแสดงรถยนต์ โตโยต้าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 50ถึงทศวรรษที่ 70 โตโยต้าซิตี้โชว์เคส และโตโยต้ายูนิเวอร์ซิตี้ดีไซน์ โชว์เคสที่จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ ต้นแบบแห่งอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในโลกยนตกรรม สําหรับอนาคต และท่านยังสามารถทดลองนั่งรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีคนขับ (Electric Vehicle Commuter) ได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ วีนัสฟอร์ต แหล่งช้อปปิ้งในร่มที่ตกแต่ง แบบยุโรปสมัยศตวรรษที่ 18 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ากว่า 150 ร้านภายใต้หลังคาท้องฟ้าจำลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสว่างจ้าหรือมืดครึ้มคล้ายฝนตกได้ตามแต่จะตั้งโปรแกรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในช่วงค่ำ ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสำหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับว่าเป็น Theme Park แห่งแรกที่ทำให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM World ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชม GUNDAM Front ) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ Aqua city และ Decks ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ห้า
ช้อปปิ้ง LA LA PORT – MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI
หรือ ทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า 2,600 บาท)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม: โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OFTHECARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนุกกับ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ เป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR โปรแกรมเดินทางปกติ: นำท่านเดินทางสู่ “La La port” ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับสินค้ากว่า 540 ร้าน มีสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, เครื่องสำอางกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าแฟชั่น,อุปกรณ์กีฬา ทั้งราคาพิเศษมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงด้วย โรงภาพยนตร์,แล้วที่นี่ยังเป็นที่แรกที่มี Bakery Food theme park ที่เรียกว่า “Tokyo Bakery Street” ด้วย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ MITSUI OUTLET แหล่งรวมร้านค้า แบรนด์ต่างๆ กว่า 90 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.20 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*******************************************************
SIAM TRAVEL AND AGENCY CO.,LTD. สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่
189/24 KRUNGTHEP KRITA RD, HUAMARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240
189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10240
TEL : 02-184-6990-3 ต่อ 112 HOTLINE : 086-411-6476
FAX : 02-184-6995
MB : 087-677-7220
WEB : WWW.SIAMTRAVEL.CO.TH
EMAIL : SALES@SIAMTRAVEL.CO.TH

สนใจติดต่อ
คุณนก โทร. 083-052-4015
คุณปู โทร. 083-032-5121
คุณปัท โทร. 087-677-7220
คุณเล็ก โทร. 085-250-5318
คุณกุ้ง โทร. 086-335-1269
คุณเต้ โทร. 086-334-9276


 


ราคา: 41,990ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยามทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัดอีเมล์: 
โทรศัพย์: สนใจติดต่อคุณปู 087-677-7220 หรือ คุณนก 083-052-4015IP Address: 101.108.59.115

คำค้น:  วิวประเทศญี่ปุ่น | ภาพวิวประเทศญี่ปุ่น | รูปวิวประเทศญี่ปุ่น | ภูเขาไฟฟูจิ ญี่ปุ่น | wallpaper วิวประเทศญี่ปุ่น | รูปภาพวิวธรรมชาติสวยๆ ประเทศญี่ปุ่น |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]